POSLOVNIK O RADU

 

DRUŠTVO PČELARA
,,JOVAN ŽIVANOVIĆ''
NOVI SAD
Broj: 108/08
Dana: 13. 11. 2008. god.
NOVI SAD

Na osnovu člana 23. stav 1. alineja 2. Statuta Društva pčelara ,,Jovan Živanović'' Novi Sad (u daljem tekstu: Društvo), od 31. 01. 2005. god., Izvršni odbor Društva, na 23. sednici održanoj 13. 11. 2008. godine, donosi

POSLOVNIK
O RADU IZVRŠNOG ODBORA DRUŠTVA

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim poslovnikom uređuje se način rada Izvršnog odbora Društva pčelara ,,Jovan Živanović'' Novi Sad (u daljem tekstu: IO), a posebno sastav, prava i dužnosti IO, nadležnosti, način sazivanja sednica, održavanje i tok rada na sednici, vođenje zapisnika sednice, donošenje odluka, način vođenja zapisnika, delovodnik i arhiva i druga pitanja značajna za rad IO.

Član 2.

IO je izvršni organ Društva, sa pravima i odgovornostima utvrđenim Statutom Društva i ovim Poslovnikom.

Član 3.

Odredbe ovog Poslovnika obavezne su za sve članove IO i ostala lica koja prisustvuju sednicama i učestvuju u radu IO.

Član 4.

U radu sednice IO, pored članova IO, mogu da prisustvuju i učestvuju u raspravi i druga lica koja je pozvao predsednik Društva ili po posebnoj odluci IO.
Na sednice IO pored članova IO obavezno se pozivaju predsednici komisija IO, kada se razmatraju pitanja iz njihove nadležnosti.
Predsednik Društva može odlučiti da na sednicu IO pozove predsednika Nadzornog odbora Društva. Predsednik Nadzornog odbora Društva obavezno se poziva na sednici IO kada se razmatraju pitanja iz oblasti finansija Društva, odnosno kada se razmatraju pitanja koja se odnose na zakonitost rada.

Član 5.

Na sednicama IO zabranjeno je pušenje i konzumiranje alkoholnih pića.

II. SASTAV, PRAVA I DUŽNOSTI  IO

Član 6.

IO čine predsednik Društva i 14 članova izabranih od strane Skupštine Društva.
Predsednik Društva je ujedno i predsednik IO.
Na prvoj, konstitutivnoj sednici, na predlog predsednika Društva, IO iz svojih redova, bira sekretara i blagajnika Društva.

Član 7.

Pored prava i obaveza utvrđenih Statutom Društva predsednik društva ima i sledeća prava i obaveze:
- Stara se o promeni Statuta Društva i ovog Poslovnika;
- Naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana i u raspolaganju finansijskim sredstvima Društva;
- Potpisuje ugovore, finansijska dokumenta, dopise, izveštaje i statističke podatke i stara se o njihovom dostavljanju;
- Sarađuje sa nadležnim državnim organima, javnim preduzećima i drugim organizacijama od značaja za ostvarivanje zadataka Društva.

Član 8.

Predsednik Društva saziva sednice IO, određuje vreme i mesto održavanja sednice, predlaže dnevni red i presedava sednicama IO.

Član 9.

Članovi IO imaju prava i dužnosti:
- Da pokreću pitanja iz nadležnosti Društva utvrđene Statutom Društva, za koja smatraju da o njima treba da raspravlja i odlučuje IO;
- Da učestvuju u pripremi materijala za sednice IO;
- Da daju predloge i zauzimaju stavove po svim pitanjima koja su na dnevnom redu sednice IO;
- Da biraju i budu birani u stalne ili povremene komisije ili druga radna tela IO i da učestvuju u njihovom radu.

III. NADLEŽNOST IO

Pored poslova utvrđenih Statutom Društva, IO obavlja i sledeće poslove:
1.    Izvršava odluke, zaključke i druga akta Skupštine Društva;

2.    Priprema sva normativna akta koja donosi Skupština Društva i dostavlja ih Skupštini na donošenje;

3.    Obrazuje stalne i povremene komisije i druga radna tela IO;

4.    Donosi opšti akt kojim se uređuje  Festivalu meda;

5.    Obrazuje organizacione odbore Festivala meda i imenuje njihove članove;

6.    Preduzima sve potrebne aktivnosti iz svoje nadležnosti za uspešnu i kvalitetnu pripremu Festivala meda i njegovo održavanje;

7.    Odlučuje o zaključivanju ugovora i sporazuma;

8.    Utvrđuje visinu godišnje članarine;

9.    Utvrđuje predloge za unapređenje pčelarstva i dostavlja ih Skupštini Društva na usvajanje i donošenje;

10.  Utvrđuje predloge za dodelu priznanja, nagrada, počasnih zvanja i drugih priznanja licima zaslužnim za razvoj pčelarstva i dostavlja ih Skupštini Društva;

11.  Ostvaruje saradnju sa organima vlasti na svim nivoima, organima uprave i drugim organima i organizacijama koje mogu dati doprinos u razvoju pčelarstva;

12.  Ostvaruje saradnju sa SPOV-om i SPOS-om i drugim udruženjima pčelara;

13.  Donosi odluke o visini naknada za rad pojedinaca, komisija i drugih radnih tela IO;

14.  Odlučuje o nadoknadi (refundaciji) troškova koji su nastali u pripremi i sprovođenju aktivnosti Društva (priprema i sprovođenje Festivala meda, aktivnosti oko pripremea sednica IO i njegovih radnih tela, kontakti sa predstavnicima DPZ, JP i gr.);

15.  Odlučuje o visini dnevnica za službena putovanja članova Društva i o visini naknade za putne troškove;

16.  Utvrđuje plan i program zimskih predavanja i plan i program Pčelarske škole za početnike i utvrđuje novčane naknade po ovim pitanjima;

17.  Obavlja i druge poslove po posebnom zahtevu Skupštine Društva, poslove utvrđene Statutom Društva i poslove iz oblasti pčelarstva koji proizilaze iz pozitivnih propisa, a nisu obuhvaćeni Statutom Društva i ovim Poslovnikom.

IV. RAD I ODLUČIVANJE

Zakazivanje sednice IO

Član 11.

IO radi i odlučuje na sednicama.
Sednice IO zakazuje predsednik kada oceni da za tim postoji potreba, a u njegovom odsustvu sednice zakazuje sekretar Društva.

Predsednik je dužan da sazove sednicu IO na pisani zahtev Nadzornog odbora, kada IO treba da raspravlja pitanja iz njegove nadležnosti ili na pisani zahtev najmanje 8 članova IO.

Sednice se zakazuju pozivom na sednicu u kome se precizira datum, mesto i sat početka sednice. U pozivu za sednicu IO se daje i predlog dnevnog reda.

Po pravilu, ako je to tehnički izvodljivo, poziv i materijal za sednicu dostavlja se članovima IO najkasnije jedan dan pre dana za koji je sednica zakazana.

Član 12.

Naredna sednica IO može se zakazati i po završetku tekuće sednice IO, što predsedavajući jasno objavljuje.

Ako to zahtevaju posebne prilike (hitnost, nemoguć saziv pisanim pozivom iz tehničkih razloga i sl.) sednica se može sazvati i elektronskim putem (SMS porukama, putem elektronske pošte ili telefonom).

Član 13.

Izuzetno, kada je potreba za donošenje odluke hitna, sednica IO može se održati i telefonskim putem ili korišćenjem personalnog računara (elektronskom poštom, video linkom).

O sednici održanoj na ovaj način iz predhodnog stava ovog člana predsednik (odnosno sekretar ako je on održao sednicu na ovaj način) podnosi usmenu informaciju na narednoj sednici IO.

Rad i odlučivanje na sednici IO

Član 14.

Pre početka sednice predsedavajući utvrđuje da li postoji kvorum za punovažno odlučivanje. Ukoliko postoji kvorum, predlaže dnevni red.

IO može punovažno odlučivati ako sednici prisustvuje više od polovine članova IO. Odluka je doneta ako za nju glasa više od polovine prisutnih članova IO.

Izuzetno, kada IO odlučuje o predlogu izmena i dopuna Statuta Društva, donošenju, izmenama i dopunama ovog Poslovnika, finasijskom planu i visine godišnje članarine, IO odlučuje većinom ukupnog broja članova IO.

Član 15.

Na sednicama se odlučuje javnim glasanjem, podizanjem ruku.

Glasanje se vrši na pitanje predsednika: ko je ,,za'', ko je ,,protiv'', ko je ,,uzdržan''.

Izuzetno IO može odlučiti da se glasa tajno, u kom slučaju bira potrebna radna tela za sprovođenje tajnog glasanja.

Član 16.

Članovi IO mogu predložiti dopunu predloženog dnevnog reda.

Predlog za dopunu dnevnog reda mora biti obrazložen, pri čemu se mora dokazati da je predložena tema – tačka dnevnog reda po svim pitanjima pripremljena ili hitna za razmatranje i odlučivanje o njoj.

Član 17.

Na osnovu predloženog dnevnog reda i predloga za njegovu dopunu, IO glasanjem utvrđuje dnevni red sednice.

Član 18.

O svakoj utvrđenoj tački dnevnog reda predsedavajući otvara raspravu.
Ukoliko je to poterbno o svakoj tački dnevnog reda može se od strane predlagača dati uvodno izlaganje, koje po pravilu, ne može biti duže od 5 minuta.
Nakon uvodnog izlaganja, predsedavajući otvara raspravu, odnosno diskusiju po predmetnoj tački dnevnog reda.

Član 19.

Predsedavajući, u fazi rasprave po tački dnevnog reda, daje reč učesnicima rasprave prema redosledu prijavljivanja za raspravu, vodeći računa da diskutanta niko ne prekida ili na drugi način omeata u izlaganju.

Član 20.

Predsedavajući je dužan da vodi računa da se rasprava vodi o pitanjima koja su obuhvaćena predmetnom tačkom dnevnog reda, pri čemu ima pravo i dužnost da diskutanta koji se udaljio od teme, upozori na ovu okolnost.

Ukoliko diskutant i pored upozorenja predsedavajućeg, ne prihvati njegovu sugestiju da se vrati na tačku dnevnog reda o kojoj se raspravlja, predsedavajući ima pravo da mu oduzme reč.

Član 21.

Učesnik u raspravi po predmetnoj tački dnevnog reda dužan je da vodi konstruktivnu raspravu koja će dovesti do najboljeg rešenja u predmetnoj stvari.

Član 22.

Svaki učesnik u raspravi u okviru tačke dnevnog reda, ima najviše 5 minuta da iznese svoja zapažanja i predloge.

Predsedavajući sednicom IO vodi računa o optimalnom korišćenju vremena za raspravu i o tome se diskusije ne ponavljaju.

Član 23.

Svaki učesnik sednice IO dužan je da čuva dostojanstvo IO i svakog njegovog člana i drugog prisutnog na sednici IO.

Povreda predhodne odredbe smatraće se upotreba neprimerenih i nepristojnih reči i neprimereno ponašanje.

U slučajevima iz predhodnog stava ovog člana predsedavajući ima pravo i dužnost da učinioca opomene, a ako opomena nema efekta može mu oduzeti reč, a u krajnjem slučaju, može ga isključiti sa sednice, o čemu će izvestiti Skupštinu Društva na prvoj narednoj sednici.

Član 24.

Sednica IO po pravilu može da traje najduže 2 sata, o čemu računa vodi predsedavajući pri utvrđivanju dnevnog reda za sednicu i u toku sednice.

Ukoliko se u periodu od 2 sata ne iscrpi dnevni red, predsedavajući prekida sednicu, a preostale tačke dnevnog reda prenose se na sledeću sednicu IO.

Prisustvo i red na sednicama IO

Član 25.

Članovi IO dužni su da prisustvuju sednici IO.

Ukoliko član IO neopravdano ne prisustvuje na 3 sednice uzastopno, ili na 6 sednica u toku godine, predsednik Društva će na narednoj sednici Skupštine Društva, predložiti njihovo razrešenje i izbor drugih članova IO.

Predsedavajući ima obavezu da održi red i rad na sednicama IO u skladu sa ovim Poslovnikom. Ukoliko oceni da ne može obezbediti normalan rad sednice IO, predsedavajući može prekinuti sednicu i utvrditi drugi termin za njen nastavak.

Zapisnik sa sednice

Član 26.

Na sednici IO vodi se zapisnik. Zapisnik po pravilu vodi sekretar Društva, a u njegovoj odsutnosti ili nemogućnosti (presedava sednicom i sl.), zapisničara određuje predsedavajući, od prisutnih članova IO.

Član 27.

Zapisnik po pravilu sadrži: zaglavlje (naziv Društva, delovodni broj i datum), redni broj sednice IO, datum i čas kada je sednica održana, mesto ili prostorija gde je održana, imena prisutnih i odsutnih članova IO, imena drugih prisutnih lica, utvrđeni dnevni red, kratke diskusije učesnika u raspravi u okviru svake tačke dnevnog reda, odluke po svakoj tački dnevnog reda ukoliko se u okviru tih tačaka odlučivalo, čas završetka sednice i na kraju, prezime i ime zapisničara i predsednika (predsedavajućeg) i njihove svojeručne potpise.

Član 28.

Zapisnik sa predhodne sednice IO, po pravilu se usvaja na narednoj sednici IO. Ukoliko iz objektivnih razloga zapisničar ne uspe da sačini (otkuca i umnoži) zapisnik do naredne sednice IO, zapisnik se usvaja na nekoj od narednih sednica IO.

Zapisnik se zavodi u delovodnik Društva i čuva trajno.

Odlučivanje na sednici

Član 29.

IO na svojim sednicama donosi odluke.
Svaka tačka dnevnog reda se po pravilu završava odlukom, posebno ukoliko se u okviru tačke dnevog reda odlučivalo o nekom pitanju.

Odluka ne može biti u suprotnosti interesima Društva i ne može biti u suprotnosti sa Statutom Društva i pozitivnim zakonskim propisima.

Član 30.

Predsednik i sekretar Društva mogu da odbiju izvršenje odluke IO ukoliko nije doneta u skladu sa stavom 3. predhodnog člana ovog Poslovnika. U tom slučaju predsednik je dužan da sazove vanrednu skupštunu Društva i obavesti je koji član Statutua Društva ili zakonska odredba prekršena.

Radna tela

Član 31.

IO obrazuje stalne komisije i imenuje njihove članove i to:

-  Komisija za popis osnovnih sredstava i sitnog inventara;
-  Komisije za nabavke;
-  Komisije za propagandu
-  Komisija za uređenje sajta Društva
-  Komisija za obrazovanje

Komisija donosi svoj godišnji plan i program rada komisija izveštava IO, najmanje jednom godišnje.

Obavljanje stručnih poslova za potrebe IO

Član 32.

Stručne i tehničke poslove za potrebe Društva i IO obavlja sekretar Društva, pri čemu mu u obavljanju ovih poslova pomaže predsednik, a po mogućstvu i potrebi i drugi članovi IO, odnosno Društva.

Član 33.

Zavisno od finansijskih mogućnosti, IO može svojom odlukom utvrditi obavljanja stručnih i tehničkih poslova za potrebe Društva i IO i na drugi način (stalno ili privremeno po potrebi angažovati jedno lice, obrazovati stručnu službu, angažovati stručne agencije i sl.)

Član 34.

Za obavljanje stručnih i tehničkih poslova IO može, svojom odlukom, utvrditi adekvatnu novčanu nadoknadu.

V. DELOVODNIK I ARHIVA

Član 35.

Svi primljeni, pisani, akti upućeni Društvu i svi akti nastali u Društvu (izvorni – sopstveni akti) zavode se u delovodnik Društva.
Delovodnik se vodi po principu skraćenog delovodnika.
Delovodnik se vodi po godinama.

Član 36.

Na kraju godine delovodnik se zaključuje službenom zabeleškom napisanom ispod poslednjeg broja za tu godinu, koja glasi: ,,Delovodnik za _______ godinu (upisati godinu za koju se ustrojava delovodnik) zaključen sa rednim brojem ________(upisati poslednji angažovani broj delovodnika za godinu za koju se delovodnik zaključuje). ''
Ova beleška se datira, potpiše od strane sekretara i overi pečatom Društva.

Umesto novog delovodnika (nove knjige), delovodnik za tekuću godinu može se otvoriti na sledećoj strani postojećeg delovodnika, posle zaključenja delovodnika za prošlu godinu.

Član 37.

Pored skraćenog delovodnika, kao osnovne evidencije, mogu se voditi i druge evidencije kao što su: evidencija potvrda izdatih od strane Društva, evidencija putnih naloga, evidencija finansijske dokumentacije, ugovora i sl.
Ukoliko se uvedu evidencije iz predhodnog stava ovog člana, one se vode kao popis akta.

Član 38.

Završeni – obrađeni predmeti odlažu se u arhivu Društva.
Sa arhivskom građom postupa se u skladu sa ovim Poslovnikom i pozitivnim propisima koji uređuju ovu oblast.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 39.

Odredbe o radu i odlučivanju ovog Poslovnika, analogno se primenjuju na rad i odlučivanje Komisija i drugih radnih tela IO.

Član 40.

Izmene i dopune ovog Poslovnika vrše se po postupku za njegovo donošenje.

Član 41.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu momentom donošenja

 

U Novom Sadu
13. 11. 2008. god.

PREDSEDNIK DRUŠTVA
Mihajlo Lečić s. r.

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
Copyright © 2006 - Redesign 2010 - All rights reserved Drustvo pcelara ,,Jovan Zivanović'' Novi Sad