Akta Društva

STATUT

Na osnovu člana 28 stav 1 i člana 55 Statuta društva pčelara „Jovan Živanović“ od 27.12.2010. godine, na sednici održanoj 04.02.2012 godine Skupština je usvojila:

S T A T U T
Društva pčelara „Jovan Živanović“

I  Opšte odredbe

Član 1.

Društvo pčelara „Jovan Živanović“ (u daljem tekstu Društvo) je dobrovoljno, nevladino i nedobitno društvo zasnovano na slobodi udruživanja fizičkih i pravnih lica osnovano radi ostvarivanja i unapređenja zajedničkih interesa u oblasti razvoja i zaštite pčelarstva i proizvodnje i prometa pčelarske opreme, pribora, repromaterijala, lekova i pčelinjih proizvoda.

Član 2.

Naziv udruženja je: Društvo pčelara „Jovan Živanović“ Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu, Gagarinova br. 6

Član 3.

Društvo ima svojstvo pravnog lica.

Član 4.

Društvo može da se učlanjuje u regionalne, pokrajinske, republičke i druge asocijacije i saveze, kao i da osniva druga pravna lica.

Član 5.

Društvo ima svoj znak čiji je izgled sledeći: u gornjem levom uglu rama nalazi se improvizovano saće sa pčelom u sredini. Iznad satonoše ispisan je naziv ćiriličnim, štampanim slovima: Društvo pčelara „Jovan Živanović“ Novi Sad, žuto-braon boje.

Član 6.

Društvo ima svoj pečat okruglog oblika, prečnika 30 mm, sa tekstom po obodu: Društvo pčelara „Jovan Živanović“, napisan ćirilicom i latinicom, štampanim velikim slovima, a u sredini, vodoravno „Novi Sad“, napisano štampanim velikim slovima, ćirilicom i latinicom.
Društvo ima i delovodni štambilj četvrtastog oblika veličine 39h17 mm sa tekstom u prvom redu: Društvo pčelara, u drugom redu Jovan Živanović ćiriličnim velikim slovima. U trećem redu: broj, u četvrtom redu: datum, u petom redu Novi Sad ispisan velikim štampanim slovima, ćirilicom.

II Ciljevi društva

 Član 7.

Ciljevi Društva su:
·  razvoj i unapređenje savremenog pčelarstva,
·  uzgoj i selekcija matica i očuvanje domaće rase pčela,
·  saradnja sa: asocijacijama pčelara, pokrajinskim i republičkim savezima pčelarskih    
   organizacija,
·  podsticanje razvoja nauke i stručne misli o pčelarstvu i pčelarske prakse i stručno 
   obrazovanje pčelara i pčelarskog podmlatka,
·  podsticanje udruživanja pčelara,
·  organizovanje i podsticanje organizovanja pčelarskih sajmova, izložbi i smotri pčelinjih 
   proizvoda, 
·  očuvanje i unapređenje životne sredine,
·  saradnja sa udruženjima građana, koja u osnovi svog rada kao glavno opredeljenje imaju 
   zaštitu, očuvanje i unapređenje životne sredine.
·  saradnja sa privrednim i zadružnim udruženjima, privrednim komorama, zadružnim 
   savezima, preduzetnicima i drugim odgovarajućim udruženjima radi podizanja i 
   unapređenja medonosne flore, proizvodnje i organizovanja prometa pčelinjih proizvoda, 
   pčelarske opreme, repromaterijala i lekova;
·  zdravstvena zaštita pčela i zaštita pčela od štetočina,
·  štampanje i izdavanje pčelarske literature, stalnih i povremenih časopisa, biltena, brošura i 
   propagandnog materijala,
·  inicira predlaganje donošenja i učestvovanje u izradi programa mera i propisa u oblasti 
   pčelarstva i prometa pčelinjih proizvoda,
·  organizovanje predavanja i savetovanja, radi podizanja nivoa obrazovanja pčelara – članova 
   Društva,
·  medijsko i na drugi način podsticanje stanovništva na povećanu upotrebu pčelinjih 
   proizvoda,
·  osnivanje pčelarskih zadruga i drugih privrednih društava i organizacija radi ostvarivanja 
   ciljeva Društva,
·  osnivanje selekcijskih centara za uzgoj i selkciju matica kao i njihov promet,
·  pomoć članovima u nabavci sredstava za rad u pčelarstvu kao i lekova za lečenje pčela,
   sredstava za prihranu pčela,
·  obavljanje svih ostalih poslova i aktivnosti koji na bilo koji način mogu doprineti razvoju 
   pčelarstva i boljem obrazovnom, materijalnom i drugom položaju članova Društva,
·  dodela priznanja zaslužnim pčelarima, organizacijama i građanima za doprinos na razvoju, 
   unapređenju i popularisanju pčelarstva i pčelinjih proizvoda,
·  obavljanje drugih poslova neposredno vezanih za ostvarivanje utvrđenih ciljeva ovim 
   Statutom
·  zalaganje za proizvodnju i promet zdravstveno bezbednih pčelinjih proizvoda kod svojih 
   članova i na tržištu.

Društvo je samostalno u ostvarivanju svojih ciljeva.

III Ostvarivanje aktivnosti i položaj Društva u pravnom prometu

Član 8.

Delatnost koju društvo može da obavlja, shodno svojim ciljevima, a koja je predviđena i ovim statutom je delatnost sa šifrom 0149(uzgoj ostalih životinja-uzgoj pčela  i proizvodnja meda i pčelinjeg voska, shodno Zakonu o klasifikaciji delatnosti i registru jedinica razvrstavanja.
Društvo može da vrši sve aktivnosti kojim se ostvaruju ciljevi utvrđeni ovim Statutom.
Društvo može neposredno da obavlja i privrednu i drugu delatnost kojim se stiče dobit u skladu sa Zakonom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti, ako:
a) je delatnost u vezi sa ciljevima Društva,
b) je delatnost predviđena ovim Statutom,
c) se delatnost obavlja u obimu potrebnom za ostvarivanje ciljeva Društva.

Delatnosti utvrđene ovim članom upisuju se   u Registar privrednih subjekata i obavlja se u skladu sa propisima kojima je uređena oblast u koje spadaju aktivnosti koje se obavljaju.
Društvo može otpočeti sa neposrednim obavljanjem delatnosti iz stava 2. ovog člana, tek nakon upisa delatnosti u Registar delatnosti iz stava 3. ovog člana.

Član 9.

Društvo ostvaruje aktivnosti utvrđene ovim Statutom u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva.

Član 10.

Privredne i druge delatnosti koje Društvo može da obavlja su:
·  organizovanje pčelarskih sajmova, izložbi, smotri i drugih sličnih manifestacija pčelinjih 
   proizvoda, pčelarskog pribora i opreme, repromaterijala i lekova za zdravstvenu zaštitu 
   pčela, pčelarske literature i sličnih manifestacija,
·  štampanje i izdavanje pčelarske literature, stalnih i povremenih stručnih časopisa, biltena, 
   brošura i propagandnih materijala,
·  reklamiranja,
·  organizovanja seminara i stručnih skupova, naučnih, stručnih radnika i pčelara,
·  posredovanje u prometu i promet pčelinjim proizvodima, pčelarskim priborom i opremom, 
   repromaterijalom, lekovima i pčelarskom literaturom,
·  proizvodnja pčelarskog pribora, opreme i repro materijala,
·  osnivanje selekcijskih centara za uzgoj i selekciju matica kao i njihov promet.

Član 11.

Ostvarenu dobit od privredne ili druge delatnosti Društvo može upotrebiti samo za ostvarivanje ciljeva Društva i tu dobit ne može raspodeljivati svojim osnivačima odnosno članovima, članovima organa Društva, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.
Deo ostvarene dobiti iz prethodnog stava može se upotrebljavati za pokriće neophodnih troškova učinjenih u ostvarivanju delatnosti iz koje se ostvaruje dobit (lični i materijalni troškovi, zakup prostora i slično).

Član 12.

Društvo u pravnom prometu sa trećim licima u obavljanju svojih delatnosti istupa u svoje ime i za svoj račun.
Društvo može u pravnom prometu sa trećim licima na zahtev i po ovlašćenju pojedinih članova, istupati kao komisionar ili kao zastupnik, u skladu sa zakonom i ovim statutom.
Kada Društvo u pravnom prometu sa trećim licima istupa u ime i za svoj račun, za obaveze odgovara samo Društvo po načelu potpune odgovornosti.
Kada Društvo u pravnom prometu  istupa kao komisionar ili zastupnik za nastale obaveze odgovara član u skladu sa Zakonom i ovim Statutom

Član 13.

Članovi organa Društva odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju udruženju, ako je ta odluka doneta grubom nepažnjom ili s namerom da se šteta prouzrokuje, osim ako su u postupku donošenja odluke izdvojili svoje mišljenje u zapisnik.
Postupak za naknadu štete pokreće se na osnovu odluke organa određenog Statutom. Odlukom se može odrediti posebni zastupnik Društva za postupak za naknadu štete.
Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na radnje zastupnika Društva.

IV  Članstvo u Društvu

Član 14.

Svako lice može pod jednakim uslovima utvrđenim ovim Statutom da postane član Društva.
Fizičko lice može biti član Društva nezavisno od godina starosti, u skladu sa zakonom i Statutom  ako potpiše izjavu o pristupanju.
Izjavu o pristupanju, odnosno učlanjenju u Društvo za maloletno lice do 14 godina života daje njegov zakonski zastupnik u skladu sa zakonom, a ako je u pitanjz maloletinik sa navršenih 14 godina života, izjavu daje sam maloletnik uz izjavu o davanju saglasnosti njegovog zakonskog zastupnika u skladu sa zakonom.
Izjave iz stava 3. ovog člana moraju da sadrže potvrdu o overi potpisa u skladu sa zakonom.
Pravno lice može postati član Društva potpisivanjem ugovora o pristupanju
Pravno lice može postati član Društva poptisivanjem ugovora o pristupanju.
Društvo vodi evidenciju svojih članova.

Član 15.

Za dugogodišnji rad na unapređenju kako Društva tako i pčelarstva uopšte, Skupština može proglasiti pojedinca za  POČASNOG ČLANA.
Proglašenje počasnog člana se uređuje pravilnikom o dodeljivanju priznanja i nagrada .

V  Prava i obaveze članova Društva

Član 16.

Članovi Društva imaju pravo da:
·  samostalno odlučuju o svom članstvu u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
·  ostvaruju ciljeve Društva,
·  biraju i budu birani u sve organe Društva,
·  preko svojih predstavnika učestvuju u radu asocijacija i saveza čije je Društvo član,
·  aktivno učestvuju u kreiranju i odvijanju svih aktivnosti Društva i mera za njihovo 
   ostvarivanje,
·  učestvuje u obezbeđivanju sredstava za rad Društva.

Obaveze članova su:
·  da redovno plaćaju članarinu, 
·  da se pridržavaju i sprovode odredbe Statuta, Odluke, Zaključke i druga normativna akta 
   kako Skupštine tako i ostalih organa Društva,
·  da se u svom radu pridržavaju pčelarskog kodeksa i etike, 
·  da aktivno pokreću pitanja od interesa za ostvarivanje ciljeva Društva,
·  da podstiču organizovanje školskih, manastirskih i crkvenih pčelinjaka,
·  da rade na uvođenju, obučavanju i stimulisanje mladih u pčelarstvo.

Članstvo u udruženju prestaje:
·  na osnovu pismene izjave o istupanju iz Društva,
·  isključenjem iz Društva,
·  prestankom rada Društva,
·  prestankom plaćanja članarine.
Član Društva može biti isključen iz Društva ako svojim ponašanjem bitno povredi odredbe ovog Statuta ili drugih opštih akata Društva ili pčelarske etike.
Član Društva biće isključen iz Društva ako u svom radu istupa suprotno članu 3. stav 2. Zakona o udruženjima.
Odluku o isključenju donosi Izvršni odbor na predlog disciplinske komisije.
Nakon donošenja odluke o isključenju iz Društva, član Društva ima pravo žalbe u pisanom obliku Skupštini društva u roku od 15 dana od donošenja odluke.

Član 17.

Članarina se uplaćuje jednom, zaključno sa prvim martom za tekuću godinu.Rok za uplatu se može produžiti izuzetno iz opravdanih razloga. O produženju roka odlučuje Predsednik Društva
 Učlanjenje novog člana moguće je u toku cele kalendarske godine.
Visinu osnovne članarine određuje Izvršni odbor.
Društvo prikuplja:
a) osnovnu članarinu, članarinu Društva, a 
b) može i da prikuplja članarinu asocijacija i saveza čiji je član u skladu sa postignutim dogovorom

VI  Ostvarivanje javnosti rada Društva

Član 18.

Rad Društva je javan.
Radi ostvarivanja javnosti u radu, organi Društva obajvljuju ovaj Statut i druga  opšta akta, izveštaje i druge podatke, godišnji finansijski plan i finansijski izveštaj, odluke o statusnim promenama na internet sajtu Društva, a po potrebi obaveštava javnost o svom radu i putem štampanih i elektronskih medija, saopštenjima za javnost održavanjem konferencije za štampu, na oglasnoj tabli i slično.

Član 19.

Sednice organa Društva su javne.
Odluke organa Društva su dostupne svim članovima samo u izuzetnim slučajevima, kad se radi o privrednim, poslovnim ili komercijalnim poslovima od veoma velike važnosti za Društvo, pojedine sednice, odluke, podaci i druga akta mogu biti proglašeni za „poslovnu“ odnosno „službenu tajnu“.
Odluku o proglašenju poslovne ili službene tajne iz prethodnog stava donosi Izvršni odbor društva.

VII  Upravljanje Društvom, organi Društva, njihov sastav i ovlašćenja

Član 20.

Članovi Društva upravljaju Društvom preko svojih predstavnika u organima Društva.

Član 21.

Organi Društva su:
1.  Skupština društva,
2.  Izvršni odbor,
3.  Nadzorni odbor,
4.  Predsednik društva.

1.         SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 22.

Skupština je najviši organ Društva i nju čine svi članovi Društva.

Član 23.

Skupština se sastaje po potrebi na redovnom i vanrednom zasedanju, a najmanje jednom godišnje.
Skupština punovažno odlučuje  ako na sednici prisustvuje više od polovine članova Skupštine društva. Odluke na Skupštini se donose većinom prisutnih članova Skupštine.
U slučaju da na zakazanoj sednici Skupštine ne prisustvuje više od polovine članova, sednica se odlaže za petanaest minuta, tada prisutni članovi Skupštine čine kvorum i Skupština može punopravno da odlučuje.

Član 24.

Odluku o sazivanju Skupštine, predlog dnevnog reda, vremenu i mestu održavanja, na predlog predsednika Društva donosi Izvršni odbor.
Predlog dnevnog reda, sa potrebnim materijalima, dostavljaju se članovima Skupštine najmanje sedam dana pre dana održavanja Skupštine.

Član 25.

Skupštinom predsedava radno predsedništvo od tri člana koga za svaku sednicu bira Skupština. Radno predsedništvo čine predsednik  i dva člana radnog predsedništva. Skupština bira zapisničara i dva overivača zapisnika.
O radu Skupštine vodi se zapisnik.
Zapisnik potpisuje predsedavajući Skupštine, zapisničar i overivači zapisnika.

Član 26.

Poslovnikom o radu bliže se utvrđuju pravila o radu Skupštine.

Član 27.

Inicijativu za saziv Skupštine može pokrenuti i Nadzorni odbor ili najmanje jedna trećina članova Društva u pisanom obliku.
Predsednik Društva je dužan da postupi po inicijativi iz prethodnog stava ovog člana i inicijativu podnese Izvršnom odboru na usvajanje i zakazivanje Skupštine, u roku od 14 dana od pomenutog pokretanja inicijative.

U slučaju da se ne postupi po prethodnom stavu ovog člana inicijator ima pravo da sazove Skupštinu, uz postupanje po stavu 2. člana 24. Statuta Društva pri čemu je inicijator odgovoran za pripremu i rad Skupštine.

Član 28.

Skupština Društva na svojim sednicama razmatra i usvaja:
·  Statut Društva i njegove izmene i dopune;
·  odluke o statusnim promenama;
·  odluku o prestanku rada Društva;
·  odluku o privrednim i drugim delatnostima kojima Društvo stiče dobit u skladu sa zakonom;
·  poslovnik o radu Skupštine Društva;
·  finansijski plan za narednu godinu;
·  finansijski izveštaj za prethodnu godinu;
·  Pravilnik o proglašenju počasnih članova;
·  odluku o proglašenju počasnih članova na predlog Izvršnog odbora;
·  odluku o izboru i razrešenju predsednika Društva;
·  odluku o izboru i razrešenju članova Izvršnog odbora Društva;
·  odluku o pristupanju drugim savezima i asocijacijama;
·  odluku o prestanku važenja odluke o pristupanju drugim savezima i asocijacijama.
Odlučuje po žalbama u drugom stepenu, na odluke organa Društva.
  

2.         IZVRŠNI ODBOR

Član 29.

Izvršni odbor je organ Skupštine Društva.
Izvršni odbor ima 11 članova.
Predsednik Društva i zamenik Predsednika Društva su  po funkciji članovi  Izvršnog odbora.
Članove Izvršnog odbora bira Skupština na mandatni period od dve godine sa mogućnošću da budu ponovo birani.
Skupština bira članove Izvršnog odbora iz redova svojih članova, koji su dosadašnjim radom u pčelarstvu pokazali da dobro poznaju problematiku pčelarstva, da imaju ideje kako rešavati probleme, razvijati i unapređivati pčelarstvo, da su aktivni i preduzimljivi u ostvarenju donetih Odluka i ciljeva.

Član 30.

Izvršni odbor radi u sednicama. 
Izvršni odbor se sastaje po potrebi.

Predsednik Društva zakazuje sednice Izvršnog odbora, predlaže dnevni red, predsedava sednicama i potpisuje akta koja donosi Izvršni odbor.

Predsednik Društva je dužan da saziva sednicu Izvršnog odbora ako to traži najmanje polovina članova Izvršnog odbora ili Nadzorni odbor.

Član 31.

Sednica Izvršnog odbora može se održati ako je sednici prisutno više od polovine članova Izvršnog odbora.
Izvršni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova Izvršnog odbora.

Član 32.

Članovi Izvršnog odbora imaju jednaka prava i obaveze.
Prilikom odlučivanja u postupku donošenja pojedinih odluka član Izvršnog odbora može izdvojiti svoje mišljenje u zapisnik ako smatra da su predložene odluke suprotne ciljevima Društva, ako smatra da su nezakonite ili ako smatra da njihovo izvršenje može da nanese štetu Udruženju ili su protivne članu 3. stav 2. Zakona o udruženjima.

Član 33.

Izvršni odbor vrši sledeće poslove u Društvu:
·  priprema predlog Statuta i drugih normativnih akata ili drugih konkretnih akata koje donosi 
   Skupština;
·  usvaja poslovnik o svom radu;
·  predlaže Skupštini plan i program rada, finansijski plan i završni račun;
·  bira Zamenika predsednika,sekretara i blagajnika iz svojih redova;
·  organizuje po potrebi stručen službe;
·  kordinira rad između biranih ili imenovanih tela za pojedine poslove;
·  stara se o pravilnom i blagovremenom izvršavanju zadataka, koja mu je dala u nadležnost 
   Skupština;
·  predlaže zaslužne pčelare, druga pravna i fizička lica za interna i druga priznanja i nagrade;
·  bira i opoziva predstavnike Društva u asocijacijama, pokrajinskim i republičkim savezima 
   čiji je član Društvo;
·  odlučuje o davanju podrške kandidatima za članove Izvršnog odbora i predsednika 
   asocijacija, pokrajinskih i republičkih saveza čiji je Društvo član;
·  imenuje Disciplinsku komisiju;
·  obavlja i druge poslove koji se pojave između dva zasedanja Skupštine;
·  na predlog Disciplinske komisije utvrđuje predlog o opozivu predsednika Društva kao i 
   članova svih organa Društva pre isteka mandata;
·  na predlog Disciplinske komisije odlučuje o isključenju člana iz Društva;
·  Izvršni odbor je ovlašćen da između dva redovna zasedanja Skupštine pojedina pitanja iz 
   delokruga rada Skupštine, osim izmene Statuta, reguliše svojom odlukom, ako je to
   neophodno i hitno, s tim da je dužan da o tome obavesti Skupštinu na prvom redovnom 
   zasedanju.

Član 34.

O radu sednice Izvršnog odbora vodi se zapisnik koji sadrži bitne podatke o radu: dan i mesto održavanja, prisutne i odsutne članove Izvršnog odbora, dnevni red, rezimirane diskusije, izdvojena mišljenja, pun tekst odluke, zaključaka i stavova Izvršnog odbora. O vođenju zapisnika stara se sekretar Društva.
Zapisnik usvaja Izvršni odbor na narednoj sednici Izvršnog odbora.
Zapisnik potpisuju predsednik i sekretar Društva.
Zapisnik se zavodi u delovodnu knjigu i čuva se trajno.

Član 35.

Izvršni odbor može radi izvršenja poslova iz svog delokruga formirati povremena ili stalna radna tela.

3.         NADZORNI ODBOR

Član 36.

Nadzorni odbor broji 3 člana koje bira Skupština sa mandatom od 2. godine i može ponovo da bude biran.
Nadzorni odbor na prvoj sednici bira svog predsednika iz redova svojih članova.
Nadzorni odbor radi u sednicama.
Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova svojih članova.
Sednice Nadzornog odbora se održavuju prema potrebi.
Predsednik Nadzornog odbora zakazuje sednice, predlaže dnevni red i predsedava sednicama.
Akta Nadzornog odbora potpisuju svi članovi Nadzornog odbora koji su učestvovali u odlučivanju.

Član 37.

Nadzorni odbor radi na osnovu pravilnika o radu Nadzornog odbora. Nadzorni odbor vrši kontrolu zakonitosti rada, primenu ovog Statuta, drugih opštih akata Društva kao i izvršenje finansijskog plana i drugog materijalno-finansijskog poslovanja i korišćenja imovine Društva.
U vršenju svojih funkcija Nadzorni odbor može da angažuje i određena stručana lica za pojedine oblasti, veštake, uz saglasnost Izvršnog odbora.
Izvršni odbor je u obavezi da na zahtev Nadzornog odbora pruži na uvid svu potrebnu dokumentaciju.

Član 38.

Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi izveštaj Skupštini na redovnom zasedanju, prilikom usvajanja finansijskog plana i finansijskog izveštaja, o zakonitosti i pravilnosti korišćenja finansijskog plana odnosno imovine Društva.
Nadzorni odbor o svojim nalazima upoznaje Izvršni odbor u pisanoj formi.
Nadzorni odbor je ovlašćen, ako utvrdi nezakonito poslovanje ili ako je poslovanjem učinjena šteta Udruženju ili ako su pojedina lica u vršenju funkcije u Udruženju prekoračila ovlašćenja ili ne izvršavaju savesno poverene poslove, da predloži razrešenje tih lica, kao i da neposredno pokrene postupak pred nadležnim organom radi utvrđivanja odgovornosti (disciplinska, materijalna, krivična).

Član 39.

O radu Nadzornog odbora vodi se zapisnik. U pogledu vođenja zapisnika i njegove sadržine analogno se primenjuju odredbe člana 34. ovog Statuta.

4.         PREDSEDNIK

Član 40.

Predsednik Društva je po funkciji predsednik Izvršnog odbora.
Predsednika Društva bira Skupština, iz redova članova Društva ili izborom profesionalnog lica, većinom glasova prisutnih članova Skupštine.
Glasanje za predsednika Društva po pravilu je javno.

Član 41.

Prilikom izbora, kandidat za predsednika Društva podnosi program aktivnosti Društva o kome odlučuje Skupština prilikom izbora.

Član 42.

Mandat predsednika traje dve godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Mandat predsednika Društva može prestati pre isteka vremena na koje je biran u slučajevima koji su propisani članom 38. ovog Statuta, kao i u slučaju ako Skupština ne prihvati (ne usvoji) izveštaj o poslovanju Društva u prethodnoj godini.

ZAMENIK PREDSEDNIKA

Član 43.

Zamenika predsednika Izvršnom odboru predlaže Predsednik Društva.
Zamenik predsednika menja Predsednika Društva u slučaju odsutnosti.
Zamenik Predsednika  obavlja i druge poslove po nalogu Predsednika Društva  
U slučajevima da je Predsednik onemogućen da obavlja svoju funkciju, Zamenik obavlja funkciju Predsednika do prve Skupštine Društva 

Član 44.

Predsednik Društva organizuje aktivnosti Društva i njegovih organa na ostvarivanju ciljeva Društva i odluka i izvršavanja drugih akata koja donose organi Društva.
Predsednik Društva se stara o primeni zakona i ovog Statuta i drugih opštih akata  i odluka Društva, potpisuje akta Društva i naredbodavac je za izvršenje finasijskog plana Društva.
Predsednik Društva odgovoran je za zakonitost rada Društva, njegovih organa i za pravilnu primenu ovog Statuta, drugih opštih akata Društva i odluka organa Društva.
Predsednik Društva predstavlja i zastupa Društvo.
Zadužen je za čuvanje i zakonitu upotrebu pečata Društva.
Izvršni odbor na predlog predsednika Društva ili predsednik Društva mogu dati ovlašćenja određenom licu, da u konkretnim, tačno određenim slučajevima zastupa Društvo i određuje granice ovlašćenja.
Zastupnik Društva iz prethodnog stava dužan je da se pridržava ovlašćenja određenih odlukom Izvršnog odbora odnosno predsednika Društva.
Predsednik Društva i zastupnik određen na način propisan stavom 6. ovog člana, može biti samo poslovno sposobno fizičko lice koje ima prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije.

Član 45.

Prilikom prestanka mandata, predsednik Društva je obavezan da u roku od 30 dana izvrši primopredaju kompletne dokumentacije i imovine novo izabranom predsedniku.

Prilikom primopredaje dužnosti sačinjava se zapisnik nakon prestanka mandata odlazeći predsednik je obavezan da potpiše završni račun i sva dokumenta koja prethode završnom računu.

5.         SEKRETAR

Član 46.

Sekretar je član Izvršnog odbora i bira ga Izvršni odbor na prvoj konstitutivnoj sednici iz redova izabranih članova Izvršnog odbora.
Mandat sekretara je dve godine sa mogućnošću ponovnog izbora.
Sekretar pomaže predsedniku Društva i predsedniku Nadzornog odbora u pripremi materijala za sednice.
Zadužen je da vodi delovodni protokol i čuva sva normativna akta i vodi zapisnike sednica.
Sekretar se zajedno sa predsednicima: Društva, Nadzornog odbora i Disciplinske komisije stara o blagovremenom zakazivanju, dostavljanju materijala i obaveštavanju članova o vremenu  i mestu održavanja sednice.
Zadužen je za pravovremeno obaveštavanje svih članova Društva o odvijanju aktivnosti u Uduženju.
Zadužen je da prati pravna akta i konkurse iz oblasti pčelarstva i radi na izradi projekata za te konkurse.
Vrši i druge poslove, po potrebi, od važnosti za rad svih organa Društva.

6.         BLAGAJNIK

Član 47.

Konstituisanjem Izvršnog odbora, bira se blagajnik iz sastava Izvršnog odbora na period od dve godine sa pravom ponovnog izbora. 
Blagajnik vodi evidenciju članova Društva.
Obavlja direktnu komunikaciju sa sekretarima saveza i asocijacija, čiji je Društvo član, vezanu za članarinu tim savezima koji je obavezan da prosleđuje istim.
Vrši i druge poslove, po potrebi, vezane za finansijsko poslovanje.

VIII  Obavljanje stručnih i administrativno-finansijskih poslova

Član 48.

Za obavljanje stručnih, administrativno-finansijskih poslova Društvo može obrazovati stručnu službu  ili može da angažuje pčelare i druga stručna lica ili agencije.
Rad u Udruženju je dobrovoljan, ali se mogu u zavisnosti od finansijskih mogućnosti Društva utvrditi i naknade za troškove izabranim licima prilikom obavljanja poslova za Društvo.

IX  Imovina i sredstva Društva

Član 49.

Imovina i sredstva Društva su privatna svojina Društva.
Imovinu Društva čine pokretne i nepokretne stvari, prava i novčana sredstva.
Imovina Društva može se koristiti za ostvarivanje ciljeva Društva utvrđenih ovim Statutom za davanje prigodnih i primerenih nagrada i naknada opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem ciljeva Društva (puntni troškovi, dnevnice, troškovi prenoćišta, troškovi telefonskih računa nastalih prilikom obavljanja poslova od interesa za Društvo, ugovorene teretne obaveze i isplatu zarada zaposlenih i drugih lica angažovanih na ostvarivanju ciljeva Društva).

Član 50.

Društvo stiče imovinu od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona (u novcu i naturi), finansijskih subvencija, ostavina, kamata na uloge, zakupnine, dividendi, dobiti od vršenja privrednih i drugih poslova koje Društvo obavlja na osnovu ovog Statuta i na drugi zakonom dozvoljen način.
Društvo se može zaduživati kod poslovnih banaka za iznos sredstava neophodnih za ostvarivanje ciljeva utvrđenih ovim Statutom, odnosno finansiranje investicionih i drugih programa.
Novčana sredstva Društvo vodi preko tekućeg računa kod poslovne banke.
Korišćenje novčanih sredstava vrši se u skladu sa finansijskim planom Društva i zakonom.

Član 51.

Stanje imovine utvrđuje se svake godine popisom, sa stanjem na dan 31. decembar.
Za izvršenje popisa odgovoran je Izvršni odbor.

Član 52.

Finansijskim planom Društva se utvrđuju planirani prihodi po izvorima, a rashodi po namenama. Finansijski plan se donosi za jednu kalendarsku godinu.
Finansijskim planom se mogu predvideti i sredstva rezerve ili neraspoređena sredstva za namene koje nisu definisane prilikom finansijskog plana.
Izvršni odbor odlučuje o trošenju sredstava saglasno finansijskom planu Društva, kao i u slučajevima kada finansijski plan nije blagovremeno donet (privremeno finansiranje).
O trošenju sredstava Društva sačinjava se finansijski izveštaj i godišnji obračun.
U slučaju prestanka rada Društva, imovinom Društva podmiruju se obaveze Društva nastale u toku poslovanja Društva, a preostali deo sredstava raspoređuje se pokrajinskom i republičkom savezu čije je Društvo član. Za svoje obaveze Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

X  Nagrade i priznanja u Društvu

Član 53

Društvo predlaže svoje istaknute članove za dodelu nagrada koje dodeljuju pokrajinski i republički savezi po pravilnicima koje donose ovi savezi. Nagrade se dodeljuju za višegodišnji uspešan rad u pčelarstvu. Predloge za nagrade i priznanja, priprema Izvršni odbor, a potvrđuje Skupština.
Društvo može ustanoviti i dodeljivati svoje nagrade i priznanja zaslužnim i istaknutim članovima, kao i ostalim građanima zaslužnim za popularisanje pčelarstva i pčelinjih proizvoda.
Pravilnik o nagradama i priznanjima se usvaja na Skupštini društva na predlog Izvršnog odbora.
O dodeljenim nagradama i priznanjima iz oblasti pčelarstva obaveštava se članstvo i javnost, radi podsticanja na uspešniji rad u pčelarstvu.
O dode            ljenim nagradama se vodi evidencija.

XI  Donošenje novog Statuta, izmene i dopune Statuta

Član 54.

Predlog za donošenje novog Statuta ili za njegove izmene i dopune, pokreće i priprema Izvršni odbor ili najmanje jedna trećina članova Društva. Predlog za izmenu i dopunu kao i za donošenje novog Statuta mogu pokrenuti i predsednik Društva kao i Nadzorni odbor.
Pripremljeni predlog Izvršni odbor je dužan, da unoži i dostavi članovima Društva radi razmatranja i zauzimanja stavova.
Rok za razmatranje ne može biti kraći od 7 dana.
Članovi su dužni da razmatraju i zauzmu stavove u vidu primedbi na predloge i iste dostave Izvršnom odboru pre održavanja Skupštine u pisanom obliku.
Skupština može prihvatiti donošenje novog Statuta ili izmene i dopune postojećeg Statuta ili predlog odbiti.
Ako Skupština prihvati predlog, otvoriće se rasprava na sednici Skupštine, a odluka je punovažna ako je za nju glasalo više od polovine prisutnih članova.

XII  Način odlučivanja o statusnim promenama

Član 55.

O statusnim promenama (pripajanje, spajanje i podela Društva) odlučuje Skupština društva na predlog Izvršnog odbora dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova Skupštine. U postupku donošenja odluka o statusnim promenama analogno se primenjuju odredbe člana 55. ovog Statuta.

XIII  Prestanak rada Društva

Član 56.

Društvo može prestati sa radom:
·  ako to odluči Skupština;
·  ako se aktom Agencije za privredne registre Udruženju zabrani rad;
·  ako se trajno ne ostvaruju ciljevi zbog kojih je osnovano Društvo.

XIV  Prelazne i završne odredbe

Član 57.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u Registar kod Agencije za privredne registre.

Član 58

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva pčelara „Jovan Živanović“ donet 27.12.2010. godine.

U Novom Sadu, 04.02.2013. god.

Predsedavajući Skupštine 
Đorđe Mrkić

og-logo-removebg-preview

Jedna dve izdvojene rečenice od predsednika udruženja.

Propisi

Translate »